Logo
  Witamy     
         
 
Podmiotowa Strona Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej

http://www.bip.gov.pl
 KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 93
21-500 Biała Podlaska

tel: 83 3447200
fax: 83 3447227

Serwis informacyjny: http://straz.bialapodlaska.pl
Email SK KM: msk_bialapodlaska@straz.lublin.pl
Email Sekretariat: km_bialapodlaska@straz.lublin.p

     Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) (Znajdziesz tu ...) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) (Znajdziesz tu ...), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach.
     Zawarte są tu także informacje o osobach tu pracujących i ich kompetencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy władzy publicznej.

Podstawa prawna działalności:
 Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Znajdziesz tu ...
 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Znajdziesz tu ...

Instytucje nadrzędne:
 Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie
 Komenda Główna PSP w Warszawie
 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 Prezes Rady Ministrów
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Organizacja Komendy:
 Regulamin organizacyjny KM PSP w Białej Podlaskiej Znajdziesz tu ...
 Struktura organizacyjna KM PSP w Białej Podlaskiej Znajdziesz tu ...

Zamówienia publiczne:
 Ogłoszenia o zamówieniach publicznych Znajdziesz tu ...

Informacje o składnikach majątku:
 Wykaz zbędnych zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego.Znajdziesz tu ...

Kontrole:
 Plan kontroli w Zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.Znajdziesz tu ...

Sprawy obywatelskie:
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej przyjmuje interasantów w sprawach skarg i wniosków jeden raz w tygodniu tj. w środy w godz. 14:00 - 16:00. Przyjęcie interesanta powinno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym w sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej ul.Sidorska 93, lub tel.: 83 3447200.
W zgłoszeniu należy podać imię , nazwisko, adres zamieszkania oraz rodzaj sprawy , którą interesant chce przedstawić Komendantowi Miejskiemu.

Skargi i wnioski można kierować do Komendy również w formie listownej.

Udostępnianie akt:
Kodeks Postępowania Administracyjnego - (Dz.U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)
Art. 73. § 1. W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Art. 74. § 1. Przepisu art. 73 nie stosuje się do akt sprawy, objętych ochroną tajemnicy państwowej, a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy.
§ 2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów, uwierzytelnienia takich odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Serwis informacyjny redagują:
 mł.bryg.mgr inż. WAWER Ireneusz tel.: 83 3447207 e-mail: irekwu@o2.pl
 mł.bryg.mgr inż. GRAJCAR Witold tel.: 83 3447205 e-mail: dig@op.pl